درمان سنگ مثانه

درمان سنگ مثانه درمان واریکوسل به توده های سفت و سختی که ازاملاح معدنی به وجود می آیند سنگ مثانه گفته می شود.این توده ها زمانی به وجود می آید […]